Eliohs: Electronic Library of Historiography
01
 
Collane Catalogo Generale Altre Risorse Home

par Leana Quilici et Renzo Ragghianti

Lettres curieuses sur la Renaissance Orientale des frères Humboldt, d'August Schlegel et d'autres...

Friederich Creuzer

Note editoriali

Index | Avertissement | Bopp | Burnouf | Friedrich Creuzer | A. von Humboldt | W. von Humboldt
Mohl | Pauthier | Rosen | de Sacy | Schlegel | Windischmann | Appendice

1

Viro Celeberrimo et Humanissimo
Abel-Rémusat
S. P. D. Fr. Creuzer

Vereor ne obliosum me hominem censeas et parum gratum, qui tot officiis devinctus abs Te collegisque Tuis nihil adhuc reposuerim literarum, quae animi grati significationem haberent(1). Scito autem, reducem me ex Urbe alia ex aliis oppressisse negotia, ne de itinere dicam, quod mihi continuo ineundum erat post adventum in patriam. Propterea me ipse confirmo, et in humanitate tua acquiesco.

Jam vero Tibi, Vir amicissime, grates persolvo maximas cum de liberalitate, qua me, peregrinum hominem, et advenientem excepisti et inter Vos commorantem tractasti, tum vero de egregio munere, quo me sub discessum cumulasti. Dico autem Miscellanea illa Tua Asiatica (Mélanges Asiatiques)(2) quibus legendis quotidie experior quantum Tibi orientalium doctrina literarum debeat. Ac noli dubitare, quin a nemine doceri malim, quam a Te, qui amplissimam eruditionem cum summa humanitate copulare soleas. Nihil auribus Vestris tribuo, se in universum profiteor collegisque meis, redux sum testatus, mirum in modum mihi placuisse Parisios. Neque enim quidquam unquam vidi, quod eruditius esset amabiliusque. Quocirca jam illud mecum reputo, quomodo effectum praestare possim, ut biennio abhinc vel certe triennio repetam illud iter Parisinum et diutius aliquanto, quam nuper mihi licuit, inter Vos agam; speroque fore, ut Te tunc temporis et collegas Tuos quam plurimos salvos sospitesque salutare queam.

Radulphum Rochettum nostrum feliciter in Italiam devenisse docent me Sulpicii Boisserii literae(3). Cui viro, ex animo precor, ut illa peregrinatio plurimum conducat ad firmandam valetudinem aveoque eum hic salutare me posse rediturum in Galliam. Berolinenses nunc cum maxime meditantur editionem Annalium literariorum, qui conjunctis doctorum hominum studiis inde ab anni 1827 initio, quovis mense in lucem adentur Stuttgartii apud Cottam. In cujus consilii societatem me quoque cum aliquot collegis advocarunt. Equidem condixi, quantum quidem rerum mearum ratio concedat. Namque mihi non solum quotidie binis horis declamandum est e cathedra, corrigenda specimina scripta tironum; verum etiam Plotinus me exercet exercebitque per biennium dum editionem dudum promissam ad umbilicum perduxero. Vos vero beatos, quibus ad majora instituenda liberalius otium suppetit! Sub initium anni proximi (1827 mense Januario) transmittam ad Guigniautium(4), virum optimum, librorum fasciculum, ex quo Tibi meo nomine aliquid reddet; quod ut libenter accipias, quamvis leve ἀντίδωρον sed tamen grati in Te animi tesseram, rogo precorque(5).

Hasium(6) autem virum egregium spero literulas, quas superiore mense ad ipsum dederam, accepisse. Tu salutato eum meis verbis itemque Saint-Martin virum doctissimum, Lajard humanissimum, et qui reliqui istic mihi fautores amicique exstiterunt Dureau-de la Malle, Emeric David, Mohl, aliique, in quorum memoriam saepissime redeo(7).

Matrem Tuam, honestissimam matronam, nunc optime valere in votis habeo.

Vale, Vir doctissime et humanissime, mihique posthac quoque fave.

Heidelberga d. 19 Novembr. 1826

 

2

Viro illustri
J. P. Abel-Rémusat
S. D. P. Frid. Creuzer

Lubentissime legi literas quas nuper ad me dedisti plenas humanitatis et officii. Inde enim intellexi retinere Te eam in me voluntatem, quam superiore anno praesens praesenti et sermonibus declararas et beneficiis confirmaveras. Quibus ego nunquam potero par pari referre, ut in proverbio est: gratias habere possum et sum habiturus immortales. Noli credere me auribus Tuis quidquam tribuere velle: ex animi sententia profiteor, a me in magnis vitae bonis numerari, Tibi me innotuisse nec displicuisse. Tibi, hoc est, homini non solum ingeniosissimo et doctissimo, verum etiam optimo et in paucis amabili. Quocirca hoc vel maxime in votis est, ut mihi aliquando contingat tantum otii, quo possim plures menses agere Parisis, Tecumque saepiuscule colloqui et cum Tui similibus, qui et scientia morumque suavitate et elegantia Urbem condecoratis. Άλλὰ ταῡτα θεῶν ἑν γούνασι κεῑται Hoc certe anno non licet tam felici esse, ut revisam Parisios. Impediunt lectiones, lucubrationes. Nosti istud pistrinum, in quo per Germaniam includimur qui, cum in nexu ac mancipio simus, honesto vocabulo dicimur Professores. Sed tamen spero, altero abhinc anno, sicubi me etiam dimiserit tandem aliquando Plotinus, bonus ille quidem homo, sed severus, sed morosus(8). Tantisper gestio, ac discupio evolare. Quid quaeris? Non mihi tanti sunt palmeta illa Alexandriae, sub quorum umbra delitescunt Neo-Platonici, quin ea, si mei sit res arbitrii, extemplo commutare velim cum Ceramico Vestro hortisque Regiis, in quibus Remusatus, St Martinus, Hasius, Lajardus alii commorantur(9).

Postulasti a me scriptionem, quae legatur in Academiae Vestrae circulis, flagitasti propemondum - et ego, quae mea levitas est, eram pollicitus. - Sed postea, ubi me ipse excussi, nihil reperire poteram, quod illa Societate dignum a me excogitari posset - nunc cum maxime, ubi umbraticorum familiaritas philosophorum, si quid forte in me erat urbanitatis aut elegantiae, squalore ac ferrugine suo obruit - Verum tamen obtemperandum erat magistratui. Itaque morem gessi, dedi me ad commentandum, in chartam conjeci nescio quid nugarum. Nolo Tibi multa narrare de re tam parva. Uno verbo expediam: Praelusi aliquid vernacule de Servitute apud veteres Romanos, adjecta Inscriptione antiqua(10). Gallice vertit Herderi nostratis interpres, vir juvenis ornatissimus mihique amicissimus Quinet, qui jam nobiscum agit Heidelbergae(11). Adjeci autem versioni Gallicae Germanica mea, quo, si forte hinc inde difficultas objiciatur intelligentiae, utrumque textum comparare possitis. Fasciculum, in quo Quinetus Commentarium super Herderi scriptis Tibi destinatum inclusit, heri transmisimus Argentoratum, unde speramus Te mox accepturum esse ex bibliopolio Levraultii, quod Parisiis est. Rogavit enim Quinetus Levraultii viduam, ut protinus ad Te mittendum curaret fasciculum.

Quod vero Te Consule haec a me praestari voluisti, vereor ut quae deproperavi ornamenta vere Consularia sint, utque recitationis die in Academia fasces Tuos queas exornare lauro. Mihi certe eo die melius erit latitare in municipio Heidelbergae, quam publice conspici in urbe Parisiorum. Matri Tuae spero profuturum hoc vernum tempus cum aere molli. Hoc scito, fausta me omnia exoptare venerabili matronae. Itaque fac salutes eam officiossime verbis meis. Tu vero, Vir illustris et humanissime, vale et mihi fave. Hasium, St Martinum, Lajardum reliquos plurimum salutabis meo nomine.

Heidelberga d. 31 m. Mart. 1827.

Adjecit hanc epistolam

Quinetus Vestras nuc nostras

 

3

Viro Celeberrimo et Humanissimo
Abel-de Rémusat
S. Frid. Creuzer

Venit ad Vos, vir praestantissime, vir et ipse praestans cum scientiae laude tum humanitatis Mittermaiers(12), Consiliarius ab intimis Jurisque Professor Heidelbergenis mihique conjunctissimus. Eum si Tua Tu benevolentia exceperis, scito Tibi me hoc nomine quam plurimum devinctum iri. Meditatur autem hoc iter Parisinum literarum causa et eorum virorum, qui literis adjuvandis Vestram urbem et universam Galliam vel maxime ornant; in quibus cum Te insignem esse sciret, petiit a me, ut sibi aliquid epistolae darem, quod Tibi redderet. Quod eo confidentius facio, quod novi voluntatem in me Tuam, et quod spero, commendabilem Tibi esse hominem, qui historiarum, quae Tibi tantum debent, studio ductus Bibliothecas Vestras et Vestros circulos Literatorum quam enixissime sectatur. Neque vero dubito, quin collega meus vobis se probaturus sit etiam morum facilitate atque cultus elegantia. Laetor Te nunc, exactis laboribus Vestris, aliquantisper posse otio frui, h.e. literario otio, siquidem Tu Tuique similes etiam in summo otio literis operamini. Quod si negotium Tibi in hoc otio exhibui transmissa commentatiuncula mea qualicunque, ex animo deprecor. Credo autem redditas Tibi esse per Levraultium bibliopolam schedas illas de Servitute apud veteres Romanos et quidem duplice exemplo manuscriptas, germanico, quod ipse conscripseram, et gallico a manu Quineti, qui vir amicissimus germanica mea francogallice vertere ultro in se receperat. Vereor autem, ne Tibi operosum sit, illas plagulas ita disponere et corrigere, ut commodo legi possint. Igitur veniam, precor, habeto, et, si quid commissum est, festinationi condonato. Nam festinato opus videbatur, si quidem Tuo Consulis mandato, uti par erat, mature morem gerere volebam. Interea spero Te etiam a Giugniautio accepisse Jo. Laurentium Lydum de Mansibus, quem Tibi destinarem. Tu, quae Tua humanitas est, boni consulito et hoc exiguum ἀντίδωρον et siquid posthac e literulis nostris ad Te transmisero. Caeterum Tu gratissimum mihi feceris, si interdum curare volis, ut ad me mittantur Memoriae et Commentationes Academiae Inscriptionum, quae in Societate Vestra inter Socios distribui solent. Nosti enim, quantopere ego haec lectitare aveam, et quantum tribuam meditationibus Vestris. Vale, Vir Clarissime et Humanissime, et memoriam mei matri Tuae venerandae matronae commendato.

Heidelberga d. 18 m. Augusti ann. 1827.

 

4

Viro Celeberrimo et Humanissimo
Abel-Rémusat
S. D. P. Fr. Creuzer

Alia ex aliis negotia me impediere, quominus novissimis Tuis maturius responderem. Atque eaedem tamen luculentam significationem habent Tuae in me voluntatis et maximorum officiorum. Quibuscum si ego paria facere nequeo, Tu, quae Tua est liberalitas, non tam animi mei defectum existimabis, quam ingenii, quam virium.

Quod scribis commentatiunculam istam meam de Servitute apud veteres Romanos inclytae Academiae non displicuisse: agnosco humanitatem clarissimorum virorum, qui in illis consessibus adfuerunt; atque cum ipse mecum sentiam, quantum desiderari possit ad gravitatem argumenti, operam debo, ut priusquam ipsae schedae, vel summa earum, in Memoriis Vestris publice emittantur, secundis curis nonnulla retractem. Atque cum ego germanice conscripserim ista (nam Gallica translatio Quineti officio debetur) possem ita instituere, si Academiae Leges concedant, ut typis impressam germanicam emendatamque Commentationem Vobis transmitterem, in qua ea simul adhiberem, quae ex Academicorum disputatis mecum communicavit Hasius noster V. C. Sin, scripta consignatas emendationes judicio Vestro committam. Tu igitur, ni grave est, interea significabis mihi, utro modo hoc fieri malueritis. Nam Academiae civem eius legibus obedire oportet.

Quod Academiae nomine me evocasti, ut iterum iterumque pericliter, simulatque Plotinianas lucubrationes (quibus nunc cum maxime impallesco) absoluero, enitor, ut pro viribus tam onorifica mandata perficiam.

Plurimum Te amo de Tua liberalitate, qua ductus et Academiae nostrae recentiores Memorias mihi procurasti et Tua ipsius scripta novissima transmittere constituisti. Haec omnia per Mr. Levrault, honestissimum bibliopolam, recte ad me pervenient. A me vicissim habebis mense Maio minutula nonnulla, quae Tu boni consulas velim, Hasiumque nostrum meo nomine rogabis, ut idem faciat, eumque salutabis. Matri item Tuae, verabili matronae, si meam cum summa observantia salutationem impertieris gratissimum feceris. Itaque vale Vir Clarissime et optime, mihique fave.

Heidelberga d. 22 m. Mart. 1828

P.S. Matri Tuae commendabis hanc schedulam nuntiam. Gallice vertit Quinet. Nos sponsores sumus.

 

5

Viro Celeberrimo
Abel-Rémusat
S. P. D. Frid. Creuzer

Diu est cum ad Te nihil dedi literarum. Exercuit me nimirum Plotinus, quem nuper demum exeunte anno ad umbilicum perduxi. Nunc igitur expeditus ac regressus ex illo Enneadum labyrintho, simulatque respirare coepi: libenter redeo in memoriam Parisinorum fautorum, amicorum, in quibus Tu, virorum optime, insignem locum occupas. Ac primum Tibi et venerandae matri sub hoc anni initium fausta omnia apprecor, oroque Te, ut reliquis quoque, qui mihi istic amici sunt, meo nomine optima quaevis ac maxime salutaria apprecari velis: Radulpho-Rochetto, Hasio, Sancto-Martino, Boissonadio(13) et qui reliqui me ex collegis Tuis sua benevolentia sunt impertiti.

Schwartzius collega meus nuper mihi dedit Tibi reddendam suam Historiam et Rationem Educationis (Erziehungslehre und Geschichte der Erziehung) quae superiore anno Lipsiae prodiit tribus voluminibus(14). Eum ego librum Mohrio(15) nostrae civitatis bibliopolo tradidi, simulque adiunxi aliquid mearum nugarum; petoque ex Te, ut mei libelli unum exemplum Tibi reservare velis, cetera collegis Tuis clarissimis, quorum nomina inscripta sunt, reddenda curare.

Haud dubie Tibi et doctissimis humanissimisque amicis Tuis hoc acceptum refero, quod mihi quotidie per vehiculum pubblicum transmittitur Ephemeris illa L'Universel. Quo de munere maximas quas possum Vobis grates persolvo. Neque ego solum hoc offico Vobis me obstrictum profiteor, verum etiam aliquot collegas meos, quibuscum diurna illa acta communicare soleo.

Raoul-Rochetto Tuo, vel potius nostro, ni grave est, dicito, confectam esse notitiam Monumentorum ineditorum (Monumens Inedits)(16) eique eam plagulam Annalium Heidelbergensium, quae illam contineat, haud ita multo post transmissum iri.

Gratissimo animo recolo memoriam illius temporis (heu nimium brevis!) quo mihi licebat Vestris circulis interesse, audire Vestros sermones doctrina non minus quam urbanitate redundantes; speroque fore, ut mihi tandem contingat revisere Parisios, et coram testatum facere, quantopere Te Tuosque illos suspiciam, observem, diligam.

Itaque vale, Vir celeberrime et humanissime, mihique, ut adhuc, ita posthac quoque fave.

Heidelberga d. 8 Januar. 1830.

(1) Cf. à ce propos la lettre de Cousin à Hegel du 1er août 1826, in B. SAINT-HILAIRE, M.Victor Cousin, sa vie et sa correspondance, Paris, Hachette 1895, t. Ier, p. 191:«M. Guigniault vous remercie de la bonne opinion que vous avez bien voulu m'exprimer sur son ouvrage; il tâchera de la mériter de plus en plus. Le voilà tout heureux de posséder ici Creuzer en personne. Nous le promenons à travers ces rues interminables que les jambes alertes de M. Gans connaissent très bien. Nous le fêtons de notre mieux, et tâchons de lui rendre ici son séjour agréable. Il s'y prête à merveille, et ne paraît pas mécontent de nous».

(2) ABEL-REMUSAT, Mélanges asiatiques, ou choix de morceaux critiques et de Mémoires relatifs aux religions, aux sciences, aux coutumes, à l'histoire et à la géographie des nations orientales, Paris 1825, 2 voll.

(3) Désiré Raoul Rochette (1790-1854), archéologue français. Sulpice Boisserée (1783-1854), architecte et archéologue allemand, conservateur des monuments artistiques de Bavière, professeur d'archéologie à Bonn.

(4) Guigniaut est le traducteur de Symbolik und Mytologie, sous le titre de Religions de l'antiquité, considérées principalement dans leurs formes symboliques et mythologiques (Paris, Treuttel et Würtz Libraires 1825), mais l'ouvrage est refondu en partie, complété et développé par le traducteur lui-même. Quatre ans après, dans l'Avertissement pour la seconde livraison, Guigniaut soulignait le fait que les Religions de l'antiquité avaient été accueillies «moins comme une traduction que comme une édition nouvelle, faite en français, du grand ouvrage de M. Creuzer» et que cette traduction «en donnant à ce livre l'allure d'un ouvrage original, ne lui a rien ôté [...] ni pour l'exactitude des idées, ni pour la couleur du style» (F. CREUZER, Religions de l'antiquité, op. cit., 1829, t. II, pp. 1 s.). H. DE LUBAC, La rencontre du Bouddhisme et de l'Occident, Paris, Aubier 1952, p. 130, écrit fort justement que «l'horizon de Creuzer était resté hellénique; la longue notice concernant les religions de l'Inde est toute entière de Guignault». Cf. à ce propos le compte rendu de J. Saint-Martin aux Religions de l'Antiquité, tome I, Paris 1825, in «Journal Asiatique», septembre 1825, pp. 178-179:«L'habile et judicieux interprète de M. Creuzer ne s'est pas borné purement et simplement à reproduire son original en français: cette traduction a été pour lui l'occasion de longues recherches et d'un grand travail. [...] De concert avec l'auteur lui-même, plusieurs additions curieuses et essentielles on été faites dans le corps du livre. [...] Ce ne sont pas là les téméraires interpolations d'un traducteur infidèle, mais de véritables améliorations qui ont été toutes discutées et adoptées par M. Creuzer».

(5) Creuzer favorisa la pénétration en France des études allemandes de mythologie, cf. à ce sujet sa lettre à Guizot du 25 mai 1812, voir M. WERNER, Les correspondants allemands de François Guizot, in «Cahiers d'études germaniques», n° 13, 1987, pp. 101 sq. (aucune correction orthographique n'a été apportée): «C'est le celebre Heyne qui a chez nous le premier ranimé les études de mythologie. Pour connoitre les sources de cette science, il est indispensable de lire son édition d'Appolodire (Apollodori Bibliotheca [...] Gottingue 1803, 2 vol 8vo). Il a paru beaucoup de livres et de dissertations, qui ont executées quelques parties de la mythologie, et ce deviendrait un grand catalogue que de vouloir donner des notices de ceux-ci.
Voilà un échantillon de plus récens:
Friedrich Schlegel über die Literatur und Weisheit der Indier. Heidelberg 1808. 8vo
Spangenberg de Veteris Latii religionibus domesticis Gottingue 1808 4to
Manger mythologisches Wörterbuch (des peuples non classiques, savoir exceptés les Grecs et Romains) Weimar 1803. 2 voll. 8vo
du même mythologisches Taschenbuch Weimar 1811 (les fables et les religions des Gronlandais et des Americains.)
Manso über die Horen und Grazien. Jena 1787 8vo (et de nouveau dans les opuscules de cet auteur savant mais pas profond)
Heinrich de Hermaphroditis Hamburgi 1805. 4to
Welcker (le savant traducteur de basreliefs de M. Zvéga [sic, il s'ait de Jurgem Zoëga]) über die Hermaphroditen (dans cette collection: Studien herausgegeben von Daub und Creuzer, Heidelberg 1805-1812 6 volumes 8vo. La dissertation de Mr. Welcker contre Mr. Heinrich se trouve dans le IVieme volume)
Lenz über die Göttin von Paphos Gotha 1808 4to
Plusieurs dissertations de Mr. Böttiger, dont ont parlés Mess. Villers et Millin (voyez le Magaz. encyclopedique) et principalement cettes parties de la Kunstmythologie de Boettiger, livre qui n'est pas encore achevé. Il a paru:
[Böttiger] Mythologie des Zeus Dresden 1809. 8vo
Mythologie der Juno Dresden 1810 (où il se trouve aussi un chapitre sur Neptune)
Quant aux oeuvres, qui ont traités de la mythologie universelle des Grecs et des Romains et d'autres peuples il y a aussi un grand nombre, p. e.
Damm Götterlehre Berlin 1786. 8vo avec figures
Seybold Mythologie Leipzig 1796 8vo
Rammler Mythologie Berlin 1790 8vo
Mais ce sont des livres, dont Vous Vous pourrez passer facilement.
Plus recommandables sont ceux-ci:
M G. Herrmann Handbuch der Mythologie Berlin 1787 suivv. 3 Tomes 8vo (le premier contient les fables d'Homère et d'Hesiode; le second ceux de poètes lyriques de la Grèce, le troisième les fables astronomiques. L'auteur a embrassé le système de Mr. Heyne.)
(*) Nitsch mythologisches Wörterbuch Leipzig 1793. 8vo (livre extremement utile et très complet. L'auteur expose les fables selon l'ordre alpphabétique d'une manière très exacte et fournie de passages des anciens. L'oeuvre est presque entier tiré de livres de Heyne.)
J. G. Gruber Wörterbuch der altclassischen Mythologie. Erster Band. Weimer 1810. (le livre n'est que commencé; il contient les explications des fables selon les systèmes les plus renommés; mais pour l'exactitude Nitsch le surpasse. Il est aussi la dedans beaucoup de fautes d'impression.)
Les suivans ecrivains ont batis de nouveaux systèmes, du moins en quelques parties:
J. A. Kanne Mythologie der Griechen. Erster Theil. Leipzig 1805. 8vo
Du même Erste Urkunden der Geschichte oder allgemeine Mythologie (2 Theile) Baireuth 1808. 8vo (pas encore achevé)
Du même Pantheon Tübingen 1811 8vo (pas encore achevé. L'auteur de ces livres est très savant et ingenieux qui fait beaucoup de cas d'etymologie et de comparaisons de toutes les langues, mais dont les écrits sont quelque fois presque inintelligibles du moins tres pénibles à lire même pour les allemands.)
J. J. Wagner Ideen zu einer allgemeinen Mythologie der alten Welt Frankfurt 1808. 8vo (cet ecrivain a de tres bonnes idées qui meritent d'etre connues partout, quoique une grande partie est due au Grand Herder; mais pour l'erudition M. Wagner n'a pas repondu à l'attente du public.)
J. Görres Mythengeschichte der asiatischen Welt Heidelberg 1810 2 Volumes 8vo
(Mr. Göerres Professeur à Coblence est aussi savant que philosophe et physicien. C'est pourquoi cet ouvrage est très féconde. Partout il est fait usage de lumières, que le célèbre Humboldt et d'autres savans ont repandues sur la géologie etc. De plus l'auteur ingenieux n'a point épargné la peine de puiser de sources mêmes les materiaux historiques. Mais étant très profond et indisctinct dans ses expressions, peutêtre que Vous aurez besoin d'interprête allemand pour comprendre cet excellent ouvrage.)
S'il m'est permis en dernier lieu de parler de moi même, je viens d'achever un système de mythologie ancienne, qui a paru sous ce titre:
Symbolik und Mythologie der alten Völker besonders der Griechen. Leipzig und Darmstadt 4 Tomes 8vo 1810-1812 avec XIV planches (ce livre est imprimé en caractères latins)».

(6) Karl Benedikt Hase (1780-1864), linguiste français d'origine allemande, professeur de paléographie grecque à l'École des langues orientales vivantes, puis de grammaire comparée à la faculté de lettres de Paris.

(7) Jean Baptiste Félix Lajard (1783-1858), diplomate, membre de l'Académie des inscriptions et belles lettres (1830). En 1809, secrétaire à l'ambassade de Perse, il s'intéressa à l'archéologie. Adolphe Dureau de la Malle (1777-1857), homme de lettre, archéologue, traducteur, académicien. Bernard Toussaint, dit Émeric David (1755-1839), avocat, puis imprimeur, maire d'Aix-en-Provence (1791), historien de l'art. Julius Mohl (1800-1876), orientaliste allemand, naturalisé français, succéda à Burnouf à l'Académie des inscriptions (1844) et remplaça Jaubert au Collège de France. On lui doit des Fragments relatifs à Zoroastre (1829), une traduction latine de l'Y King (1824) et la traduction du Chah Nameh (1838-1855).

(8) Creuzer a donné l'Opera omnia de Plotin, Oxonii 1835, 3 voll. En 1825, l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres l'avait reçu au nombre de ses membres étrangers.

(9) Cf. le portait que dressait Cousin, qui entreprit l'étude du néoplatonisme après avoir reçu de Creuzer, lors d'une visite à Heidelberg en 1817, un exemplaire du Liber de Pulchritudine de Plotin, dont celui-ci avait établi l'édition. Il évoquera encore cinquante ans après, dans ses Souvenirs d'Allemagne, ces derniers jours d'automne, où il s'abandonna à l'«attrait de ces études nouvelles. M. Creuzer se complaisait à m'instruire, et j'aimais bien mieux l'écouter que de lui faire des objections». L'ancien disciple de Schelling, l'auteur de la Symbolik und Mytologie, lui paraîtra comme une sorte de philosophe et de mystagogue alexandrin.

(10) Cf. Explication d'une inscription romaine inédite: précédée de quelques observations sur les causes et l'origine de l'esclavage chez les anciens en général et particulièrement chez les Romains, in Mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1845, t. 14, 2 pties, pp. 1-35 (lue en août et décembre 1827).

(11) Edgar Quinet (1803-1875), absorbé par la traduction des Idées sur la philosophie de l'histoire de l'humanité de Harder (1825), séjourna dans les années 20 à Heidelberg où il se lia d'amitié avec Creuzer.

(12) Karl Joseph Anton Mittermaier (1787-1867), juriste et homme politique allemand.

(13) Jean François Boissonade, helléniste français (1774-1857), professeur de littérature grecque d'abord à la Sorbonne (1809), puis à partir de 1828 au Collège de France.

(14) Friedrich Heinrich Christian Schwarz (1766-1837), théologien et pédagogue. Il est fait référence à Erziehungslehere, Leipzig, Göschen 1802-1813, 4 tomes en 6 vol.

(15) Jakob Christian Benjamin Mohr (1778-1854), libraire.

(16) Rochette, chargé d'une mission en Italie de 1826 à 1827, consigna les résultats de ses observations dans ses Monuments inédits d'antiquité figurée grecque, étrusque et romaine (1828), Pompei, choix d'édifices inédits, maison du poète tragique (1828-1830, rédigé avec J. Bouchet) et Peintures antiques inédites (1836). Ce dernier ouvrage souleva au sein de l'Académie une vive polémique, dont témoigne les Lettres d'un artiste sur la peinture murale de Letronne.